Algemene voorwaarden HRdus B.V.

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen HRdus B.V., hierna: HRdus en u, onze klant.
2. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan blijven de overige bepalingen wel bestaan.
3. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze niet gelijk zijn aan de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
4. HRdus mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan een derde.
5. Voor consumenten geldt dat de bepalingen in deze algemene voorwaarden enkel gelden voor zover zij in overeenstemming zijn met dwingend consumentenrecht.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?
1. Wanneer u interesse heeft in de dienstverlening van HRdus kunt u via de website, via de telefoon of via e-mail contact opnemen. Er wordt een afspraak op locatie gepland (de schouw).
2. Aan de hand van uw gegevens stelt HRdus een offerte op. Het aanbod in deze offerte is 14 dagen geldig.
3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u akkoord gaat met de offerte.
4. Als een opdracht wordt gegeven namens twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden.

Artikel 3. Hoe gaat de levering en installatie in zijn werk?
1. Nadat u akkoord gaat met de offerte wordt een datum ingepland voor levering. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.
2. U zorgt ervoor zorgen dat de opslagplaatsen onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn en neemt de producten af op het moment dat ze worden bezorgd. Doet u dit niet, dan bent u de aanvullende kosten verschuldigd.
3. Leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.
4. HRdus heeft het recht een product aan te passen als de noodzaak hiertoe bestaat. Dit is bijvoorbeeld het geval als het geoffreerde product is uitverkocht of als de fabrikant veranderingen aanbrengt in het product. Dit gebeurt altijd in overleg.

Artikel 4. Wat zijn uw verplichtingen?
1. Als HRdus de installatie van het product voor u verzorgt dient u ervoor te zorgen dat:

a. HRdus op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats van de werkzaamheden en de plaats(en) en toegang voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsmaatregelen;
b. HRdus tijdig beschikt over benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
c. Alle voorbereidende werkzaamheden zoals opgenomen in de offerte correct zijn uitgevoerd. In het bijzonder vragen wij u om ervoor te zorgen dat het technisch onderzoek naar het draagvermogen van de (dak)constructie wordt overgelegd en dat melding wordt gemaakt als aanpassingen zijn gedaan aan de originele draagconstructie van het dak;
d. Eventuele werkzaamheden door derden zijn beëindigd voordat HRdus met zijn werkzaamheden begint. Als dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
e. U HRdus tijdig waarschuwt als de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kunnen worden verricht;
f. Voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/of aanvoer van materialen en hulpmiddelen;
g. Voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval;
h. De plaats(en) van werkzaamheden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;
i. Er geen asbest aanwezig is op de plaats van installatie;
j. HRdus kosteloos kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie zoals elektriciteit, gas en water;
k. U HRdus heeft geïnformeerd over ligging van kabels, leidingen, e.d.
l. Opslagplaatsen van materialen en hulpmiddelen van HRdus zodanig zijn dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook niet kan plaatsvinden;
m. HRdus kosteloos gebruik kan maken van redelijke overige voorzieningen.

2. Als u niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet wordt een nieuwe (op)leveringsdatum vastgelegd en/of worden de extra kosten bij u in rekening gebracht.

Artikel 5. Wat zijn de kosten bij annulering?
1. Als u akkoord bent gegaan met de offerte, kunt u niet meer in alle gevallen kosteloos annuleren. Annuleert u de opdracht, dan dient u een redelijke vergoeding voor gemaakt verlies of gederfde winst te betalen. Deze worden als volgt berekend:

a. Voor consumenten geldt dat na het tekenen van de offerte 10% van het offertebedrag aan annuleringskosten worden berekend als de opdracht wordt opgezegd, tenzij zij op basis van consumentenbeschermende wetgeving kosteloos mogen annuleren. Annuleert een consument de opdracht 48 uur of korter voor de afgesproken plaatsingsdatum, dan bedragen de annuleringskosten 20% van het offertebedrag.
b. Voor zakelijke partijen geldt dat na het tekenen van de offerte 10% van het offertebedrag aan annuleringskosten worden berekend. Annuleert de partij de opdracht een week of korter voor de afgesproken plaatsingsdatum, dan bedragen de annuleringskosten 20% van het offertebedrag.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door HRdus geleverde producten blijven eigendom van HRdus totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft. U dient de producten als herkenbaar eigendom van HRdus op te slaan.
2. U mag deze producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.
3. Als een derde beslag legt op de producten of een recht hierop wil vestigen, dan laat u dit HRdus zo snel mogelijk weten en deelt u mede aan de derde dat het product eigendom is van HRdus.
4. U bent verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als HRdus hierom vraagt, mag HRdus de polis van de verzekering inzien.

Artikel 7. Garantie
1. Een eventuele garantieregeling is opgenomen in de offerte. Als HRdus erkent dat een gebrek onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of wordt het ontbrekende product alsnog leveren.
2. Geen garantie wordt gegeven in het geval dat:

a. sprake is van overmacht;
b. u nog niet aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan;
c. u de producten onoordeelkundig heeft behandeld, verwerkt of de door HRdus gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd;
d. zaken zijn geleverd die door u zijn voorgeschreven of door of namens u zijn aangeleverd;
e. reparaties zijn uitgevoerd zonder toestemming van HRdus;
f. schade is ontstaan door kortsluiting die niet gerelateerd is aan het zonnesysteem of door gebreken of aanpassingen aan of in de meterkast;
g. sprake is van normale slijtage.

3. Doet u ten onrechte een beroep op de garantie en verricht HRdus werkzaamheden, dan worden deze kosten bij u in rekening gebracht.
4. U dient zich te realiseren dat het opwekken van zonne-energie afhankelijk is van natuurfacturen zoals zoninstraling en veranderingen in de woonomgeving. HRdus geeft een berekening van de mogelijke opbrengst van het zonnesysteem, maar geeft op geen enkele wijze een garantie met betrekking tot de opbrengst.

Artikel 8. Hoe gaat de oplevering in zijn werk?
1. Als het werk gereed is, nodigt HRdus u uit voor een opneming. Het werk is opgeleverd in de volgende gevallen:

a. U het heeft goedgekeurd na opneming;
b. U neemt het werk in gebruik;
c. 8 dagen na dagtekening van de uitnodiging tot opneming als u niet ingaat op deze uitnodiging.

2. Afkeuring van het werk dient schriftelijk te gebeuren onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring vormen. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot afkeuring zijn, behalve als zij ingebruikneming in de weg staan.

Artikel 9. Hoe betaalt u voor de producten en/of diensten van HRdus?
1. U betaalt de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn.
2. Betaalt u niet, dan bent u vanaf de vervaldatum van de factuur buitengerechtelijke kosten en rente verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen voor zakelijke partijen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00. Voor consumenten geldt de wettelijke rente en de berekening van buitengerechtelijke kosten volgens de wet.
3. HRdus mag uw betalingsvoorwaarden wijzigen wanneer uw financiële positie of betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
4. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan laat u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan HRdus weten onder de vermelding van de reden. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.
5. Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 10. Wat zijn kostenverhogende omstandigheden?
1. De hoogte van de kosten kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang (meerwerk). Kosten voor extra werkzaamheden worden schriftelijk vastgelegd en apart aan u in rekening gebracht.
2. HRdus heeft ook recht op een vergoeding als sprake is van prijswijzigingen. Hieronder worden onder andere verstaan wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen. Als de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, kunnen consumenten de overeenkomst binnen 8 dagen na de melding van de prijsverhoging schriftelijk ontbinden tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat. Voor zakelijke partijen geldt deze opzegmogelijkheid alleen bij een prijsstijging van meer dan 10%.

Artikel 11. In welke gevallen wordt de overeenkomst opgeschort of eindigt de overeenkomst?
1. Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim: faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, homologatie van een onderhands akkoord, onder curatele stelling of schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.
2. HRdus mag de overeenkomst in dat geval direct, zonder dit aan u te laten weten, opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden.

Artikel 12. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?
1. Overmacht is bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, burgeroorlog, oproer, (overheidsmaatregelen wegens) epidemie of pandemie, slechte weersomstandigheden, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van HRdus.
2. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. HRdus is aan u dan geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
1. U mag het werk van HRdus niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij HRdus hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. HRdus heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.
2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan HRdus ter inzage heeft gegeven.
3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, etc. zijn van HRdus en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop.
4. U staat HRdus toe naamsduidingen en reclame op het aan het werk of op het werkterrein aan te brengen en/of om foto’s en video’s te maken voor commerciële doeleinden.

Artikel 14. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden.
2. Om de overeenkomst met u uit te voeren verwerkt HRdus uw persoonsgegevens. HRdus verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
3. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
4. HRdus neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen.
5. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via info@HRdus.com.

Artikel 15. Wie is waarvoor aansprakelijk?
1. De aansprakelijkheid van HRdus is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door HRdus gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.
4. Als HRdus gedurende de uitvoering van installatiewerkzaamheden materialen, gereedschappen, machines e.d. heeft opgeslagen bij u, bent u aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan deze zaken.
5. Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
6. U vrijwaart HRdus voor aanspraken van derden, waaronder de eigenaar van het pand.
7. Iedere aansprakelijkheid van HRdus vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming en als u HRdus niet binnen één maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, HRdus daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 16. Klachten en geschillen
1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs dat u ons dit laat weten zodat wij in alle redelijkheid een oplossing kunnen vinden.
2. Als we er niet uitkomen, is de rechtbank Oost-Brabant bevoegd.

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag en ieder ander internationaal verdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.